Home

 

Privacy

For an English commentary to the this privacy statement, see below.

 

Hieronder volgt een privacyverklaring die is opgesteld, mede in het licht van de Algemene Verordening Gevensbescherming van de EU. Wij geven hieronder weer hoe wij zorgvuldig trachten om te gaan met data en dataverwerking.

 

Fa. J. Boon, h.o.d.n. Boon Pioenrozen, gevestigd aan De Traanbok 6 te Bovenkarspel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Boon Pioenrozen

De Traanbok 6

1611 ME Bovenkarspel

www.boonpioenrozen.nl

info@boonpioenrozen.nl

+31 (0)228 523334

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Boon Pioenrozen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken betreffen met name: Voor- en achternaam, Geslacht, Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres, Orderstatus.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@boonpioenrozen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Boon Pioenrozen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Om goederen en diensten bij u af te leveren;

- Het afhandelen van uw betaling;

- Verzenden van onze nieuwsbrief;

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Boon Pioenrozen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Boon Pioenrozen) tussen zit. Boon Pioenrozen gebruikt met name de volgende computerprogramma's of -systemen: Microsoft Office / 365 en online nieuwsbriefservices.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Boon Pioenrozen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren - om te voldoen aan de op ons rustende bewaar- c.q. administratieplicht een minimale termijn van zeven jaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Boon Pioenrozen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, streven wij er steeds naar een bewerkersovereenkomst te sluiten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Boon Pioenrozen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Boon Pioenrozen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@boonpioenrzen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Boon Pioenrozen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Boon Pioenrozen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@boonpioenrozen.nl.

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op iedereen die toegang verkrijgt tot en/of gebruikt maakt van onze website en/of gebruik maakt van onze diensten.

 


Above is a privacy statement that has been prepared in light of the General Data Protection Regulation of the EU. We describe in the above how we carefully process data.

In the absence of a translation we refer to the above text. Should you have any questions, please contact us at info@boonpioenrozen.nl.

This privacy statement applies to anyone who has access to and makes use of this website and/or makes use of our services.


 

 
 

 

 

2005 - 2017 Boon Pioenrozen | Home | Disclaimer | Privacy | Contact